KVKK

1. Kişisel Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, OACON ENDÜSTRİ TEKNOLOJİLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş.” (“OACON” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla OACON tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir. Bununla birlikte Kanun uyarınca mevcut haklarınız ayrıntılı şekilde işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanmıştır.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve Türleri

OACON internet sitesi www.oacon.com.tr ziyaretçilerine ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri; bu kişilerin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine ilişkin iletişim bilgileri; IP adresi ve çerez (cookies) bilgilerinden ibaret işlem güvenliği bilgileri ile internet ve sosyal medya aracılığı ile toplanan şikayet bilgileri ve internet sitesinde yer alan iletişim formunda yer alan itibar yönetim bilgisi niteliğindeki veriler Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla OACON tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

Bununla birlikte, OACON fiziksel mekan ziyaretçilerine ait görsel kayıtları (CCTV kayıtları) Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla OACON tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, tarafınızla iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve Şirket yerleşkesi ve/veya tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacı başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

• İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

• Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Fiziksel mekan güvenliği ve denetiminin yerine getirilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve sürdürülmesi,

• Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,

• Yetkili kurum ve kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

OACON, doğrudan ziyaretçinin kendisinden, internet sitesinde yer alan iletişim formunun iletilmesi ya da CCTV ve log (erişim) kayıtları aracılığı ile yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde edilen kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır. Bu işleme şartları ise:

• Kişisel verileri işleme sürecimizin açıkça kanunlarda öngörülmesi,

• Tarafınızla bir sözleşme ilişkisi kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi adına zaruri durumların meydana gelmesi,

• Kişisel veri sahibi tarafından doğrudan kişisel verinin paylaşılması,

• Gerekli durumlarda tarafınızdan alınan açık rızanız,

• Tarafınıza bir hak tesis edilmesi, kullandırılması ya da hakkı korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

OACON, tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlarla sınırlı kalmak üzere, şirket yetkililerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri ile belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Mevcut Hakları

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi(ler),

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi sıfatı ile, Kanun kapsamında mevcut haklarınızı kullanmak amacıyla OACON’un resmi posta adresi 23 Nisan Mahallesi Turuncu Cadde Neşem İş Merkezi No: 67/F Nilüfer/BURSA ya da resmi elektronik posta adresi info@oacon.com.tr vasıtasıyla yazılı olarak başvurabilir veya OACON’a ait internet sitesi www.oacon.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kişiler için Başvuru Formu”nu doldurup resmi info@oacon.com.tr elektronik posta adresimize ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri tarafından OACON’a yapılacak başvurular, başvuru ve talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvuru gereği yapılan işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OACON tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret başvuran kişiden talep edilebilecektir.

OACON ENDÜSTRİ TEKNOLOJİLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş.

Mersis No.: 0632088161200001

İnternet Adresi: www.oacon.com.tr

Telefon Numarası: +90 850 808 81 41

Elektronik Posta Adresi: info@oacon.com.tr

Adres: 23 Nisan Mahallesi Turuncu Cadde Neşem İş Merkezi No: 67/F Nilüfer/BURSA